Sign In

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập ban quản lý khu công nghiệp dung quất

 __________________________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Để thực hiện Quyết định số 207/TTg ngày 11 tháng 4 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch chung khu công nghiệp Dung Quất;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban quản lý khu công nghiệp Dung Quất để giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện việc xây dựng và phát triển khu công nghiệp Dung Quất theo đúng quy hoạch, kế hoạch, tiến độ đã định.

Điều 2. Ban quản lý khu công nghiệp Dung Quất (sau đây gọi tắt là Ban quản lý) có các nhiệm vụ và quyền hạn chủ yếu sau đây:

1. Giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc việc lập quy hoạch chi tiết các khu chức năng (bao gồm cả quy hoạch cơ sở hạ tầng ngoài khu công nghiệp phục vụ cho hoạt động của khu công nghiệp) và lập các dự án đầu tư xây dựng trong khu công nghiệp để Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định và giao cho các cơ quan liên quan thực hiện; Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh có liên quan để giúp Thủ tướng Chính phủ giải quyết hoặc theo uỷ nhiệm của Thủ tướng Chính phủ giải quyết kịp thời những vấn đề mới nảy sinh, những vấn đề liên ngành, liên tỉnh trong quá trình quy hoạch, xây dựng và phát triển khu công nghiệp.

3. Vận động đầu tư vào khu công nghiệp.

4. Hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ xin đầu tư vào khu công nghiệp Dung Quất và làm việc với các cơ quan có thẩm quyền để quyết định việc cấp giấy phép đầu tư.

5. Cấp giấy phép xây dựng trên cơ sở hồ sơ thiết kế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

6. Đôn đốc, kiểm tra và phối hợp với các cơ quan có liên quan để giúp các nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư đã được phê duyệt.

7. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức và quản lý các dịch vụ phục vụ cho hoạt động của khu công nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.

8. Tổ chức phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan có liên quan trong việc bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự công cộng trong khu vực công nghiệp.

9. Đề xuất với Thủ tướng Chính phủ những chủ trương, chính sách, biện pháp cần thiết để đảm bảo xây dựng và phát triển khu công nghiệp. 10. Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành điều lệ quản lý khu công nghiệp Dung Quất và phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện điều lệ này.

Điều 3. Quan hệ công tác giữa Ban quản lý với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (gọi tắt là các Bộ) và Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (gọi tắt là Uỷ ban nhân dân địa phương), và các doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp hoặc có liên quan đến khu công nghiệp Dung Quất.

1. Đối với các Bộ:

a. Phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan trong việc xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch xây dựng và phát triển khu công nghiệp Dung Quất.

b. Được các Bộ uỷ quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý Nhà nước trong khu công nghiệp.

c. Ban quản lý được mời tham dự các cuộc họp của Chính phủ, các bộ và Uỷ ban nhân dân địa phương khi bàn về những vấn đề có liên quan đến xây dựng và phát triển khu công nghiệp Dung Quất và được cung cấp tài liệu, thông tin cần thiết cho việc theo dõi, chỉ đạo xây dựng khu công nghiệp.

d. Văn phòng Chính phủ giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch xây dựng, phát triển khu công nghiệp Dung Quất và giải quyết kịp thời những kiến nghị của Ban quản lý.

2.- Đối với Uỷ ban nhân dân địa phương: Uỷ ban nhân dân địa phương có nhiệm vụ:

a. Thực hiện chức năng quản lý hành chính Nhà nước đối với khu công nghiệp Dung Quất trên địa bàn lãnh thổ.

b. Tổ chức thực hiện việc xây dựng và phát triển khu công nghiệp Dung Quất theo nhiệm vụ được phân công.

c. Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn lao động, về môi sinh, môi trường, về phòng chống cháy nổ, bảo vệ an ninh trật tự trong khu công nghiệp.

d. Phối hợp và tạo điều kiện cho Ban quản lý thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ quy định tại Điều 2 của Quyết định này.

Uỷ ban nhân dân hai tỉnh Quảng Ngãi và Quảng Nam - Đà Nẵng căn cứ vào điều kiện thực tế, sau khi thống nhất với Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Trưởng Ban quản lý khu công nghiệp Dung Quất quyết định thành lập tổ chức thích hợp giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện các nhiệm vụ nói trên và các nhiệm vụ khác có liên quan tới khu công nghiệp Dung Quất thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh trên địa bàn lãnh thổ và phối hợp với Ban quản lý để thực hiện đúng quy hoạch và tiến độ xây dựng, phát triển khu công nghiệp Dung Quất.

3. Đối với doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động trong khu công nghiệp Dung Quất.

Các xí nghiệp công nghiệp, xí nghiệp chế xuất (nếu có), công ty phát triển hạ tầng hoạt động theo quy chế khu công nghiệp ban hành kèm theo Nghị định 192/CP ngày 28 tháng 12 năm 1994 và Quy chế khu chế xuất ban hành kèm theo Nghị định số 322/HĐBT ngày 18 tháng 10 năm 1991 của Chính phủ và chịu sự giám sát, kiểm tra của Ban quản lý về thực hiện quy hoạch, xây dựng và điều lệ quản lý khu công nghiệp.

Điều 4. Ban quản lý khu công nghiệp Dung Quất có tư cách pháp nhân, có tài khoản, có con dấu riêng, có biên chế chuyên trách và kinh phí hoạt động do ngân sách Nhà nước cấp; trụ sở Ban quản lý đặt tại tỉnh Quảng Ngãi.

Ban quản lý có Trưởng ban, một số Phó trưởng ban và bộ máy giúp việc. Trong số Phó Trưởng ban có một Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đại diện Uỷ ban nhân tỉnh Quảng Ngãi, một Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đại diện của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, một đại diện Bộ Quốc phòng, các đại diện này làm việc kiêm nhiệm.

Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Trưởng ban và các Phó trưởng ban.

Bộ máy giúp việc của Ban quản lý do Trưởng ban quyết định sau khi có sự chấp thuận của Ban Tổ chức - Cán bộ Chỉnh phủ.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ban hành. Trong quá trình thực hiện, nếu thấy cần thiết, Trưởng ban quản lý khu công nghiệp Dung Quất trình Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh, bổ sung nội dung quyết định này cho phù hợp với yêu cầu phát triển khu công nghiệp Dung Quất.

Điều 6. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, Trưởng Ban quản lý khu công nghiệp Dung Quất chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Võ Văn Kiệt