Sign In

NGHỊ QUYẾT

Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2018-2020 đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh

__________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

KHOÁ XVI KỲ HỌP THỨ SÁU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;

Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tưởng Chính phủ ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020;

Xét Tờ trình số 92/TTr-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị điều chỉnh một số nội dung kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách tỉnh giai đoạn 2018-2020; Báo cáo thẩm tra số 32/BC-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2018-2020 đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh, cụ thể như sau:

1. Bổ sung nguồn vốn đầu tư công trung hạn ngân sách tỉnh giai đoạn 2018-2020 tại Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 với tổng nguồn vốn bổ sung là: 4.498,95 tỷ đồng, gồm:

a) Bổ sung 2.480,9 tỷ đồng nguồn vốn đầu tư công trung hạn ngân sách tỉnh giai đoạn 2018-2020 để thực hiện Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐND ngày 08  tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2018-2020; Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI về bổ sung Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ nối hai tỉnh Thái Bình, Hà Nam với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) vào danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2018-2020 nguồn ngân sách địa phương; chấp thuận chủ trương điều chỉnh tổng mức đầu tư và điều chỉnh thời gian thực hiện dự án; Nghị quyết số 48/2016/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV phê duyệt chủ trương vay vốn ngân hàng để hoàn thiện dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Nhi tỉnh Thái Bình,Văn bản số 31/HĐND-TH ngày 30 tháng 01 năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017 và điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách cấp tỉnh năm 2018 để bổ sung kế hoạch vốn cho các dự án hoàn thành có quyết toán được duyệt còn thiếu vốn đến ngày 19 tháng 01 năm 2018; Văn bản số 78/HĐND-TH ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thống nhất điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách cấp tỉnh năm 2018, cụ thể:

- Nguồn vốn bổ sung từ các nguồn sau:

+ Nguồn dự phòng trung hạn giai đoạn 2016-2020 chưa phân bổ: 250 tỷ đồng.

+ Nguồn dự phòng vốn Trái phiếu chính phủ giai đoạn 2017-2020 bố trí cho dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ nối hai tỉnh Thái Bình, Hà Nam với cao tốc  Cầu Giẽ - Ninh Bình: 85,4 tỷ đồng.

+ Nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh 03 năm 2018-2020(mỗi năm khoảng 100 tỷ đồng): 300 tỷ đồng.

+ Nguồn vốn bổ sung cân đối ngân sách: 500 tỷ đồng.

+ Còn lại 1.345,5 tỷ đồng bổ sung từ nguồn tăng thu ngân sách cấp tỉnh hằng năm giai đoạn 2018-2020, tiền sử dụng đất các dự án khu đô thị, dự án xây dựng khu nhà ở và tiền đấu giá đất thu hồi của các cơ quan, đơn vị không sử dụng được quy hoạch nhà ở dân cư, dự kiến:

 Bổ sung khoảng 800 tỷ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách cấp tỉnh hằng năm (bao gồm toàn bộ khoản tăng thu tiền sử dụng đất phần điều tiết từ các huyện, thành phố và tăng thu từ phí và lệ phí bổ sung xây dựng cơ bản).

 Bổ sung khoảng 545,5 tỷ đồng từ tiền sử dụng đất các dự án khu đô thị, dự án xây dựng khu nhà ở và tiền đấu giá đất thu hồi của các cơ quan, đơn vị không sử dụng được quy hoạch nhà ở dân cư giai đoạn 2018-2020.

- Nguồn vốn bổ sung để thực hiện các nhiệm vụ sau:

+ Thanh toán cho Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ nối hai tỉnh Thái Bình, Hà Nam với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình: 2.374,3 tỷ đồng.

+ Trả nợ gốc vay Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Nhi Thái Bình trong 2 năm 2019-2020 là: 40 tỷ đồng.

+ Bổ sung cho 13 dự án đã được bố trí vốn năm 2018 nhưng chưa có trong danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2018-2020 là: 45,5 tỷ đồng và 03 dự án đã bố trí kế hoạch vốn 2018 cao hơn dự kiến kế hoạch trung hạn giai đoạn 2018-2020 là: 21,099 tỷ đồng. 

b) Bổ sung 2.018,05 tỷ đồng nguồn vốn đầu tư công trung hạn ngân sách tỉnh giai đoạn 2018-2020 để thực hiện các nhiệm vụ của tỉnh, cụ thể:

- Nguồn vốn bổ sung từ các nguồn sau:

+ Nguồn vốn trung hạn còn lại chưa phân bổ chi tiết theo Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh: 99,469 tỷ đồng.

+ Bổ sung 50 tỷ đồng (tương đương 50.000 tấn xi măng) từ nguồn xi măng hỗ trợ xây dựng nông thôn mới để bố trí cho Dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường tránh trú bão, cứu hộ, cứu nạn, phát triển kinh tế biển và đảm bảo an ninh, quốc phòng ven biển phía Nam tỉnh Thái Bình (đường 221A).

+ Nguồn vốn còn thiếu cần bổ sung cho các nhiệm vụ của tỉnh giai đoạn 2019-2020 là: 1.868,58 tỷ đồng, giao Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục rà soát đất thu hồi của các cơ quan, đơn vị không sử dụng quy hoạch các dự án khu đô thị, dự án xây dựng khu nhà ở dân cư đấu giá quyền sử dụng đất và bổ sung từ các nguồn khác báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung nguồn vốn trung hạn để tiếp tục bố trí cho các nhiệm vụ  của tỉnh  2 năm 2019-2020.

- Căn cứ vào khả năng nguồn vốn thực hiện phân bổ cho các công trình, dự án theo thứ tự ưu tiên sau:

+ Thanh toán dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán: 157,95 tỷ đồng.

(Chi tiết theo Biểu số 01)

+ Bổ sung vốn đối ứng các dự án ODA: 50 tỷ đồng.

(Chi tiết theo Biểu số 02)

+ Các dự án chuyển tiếp: 444,83 tỷ đồng; các dự án trọng điểm khởi công mới: 957,26 tỷ đồng.

(Chi tiết theo Biểu số 03)

+ Các dự án dự kiến khởi công mới giai đoạn 2019-2020: 408 tỷ đồng.

(Chi tiết theo Biểu số 04)

2. Điều chỉnh một số danh mục dự án kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách tỉnh giai đoạn 2018-2020:

a) Bổ sung 13 danh mục dự án đã được bố trí kế hoạch vốn năm 2018 nhưng chưa có trong danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2018-2020 với tổng vốn là: 45,5 tỷ đồng, điều chỉnh tăng kế hoạch vốn giai đoạn 2018-2020 cho 03 danh mục dự án do kế hoạch vốn năm 2018 cao hơn kế hoạch trung hạn: 21,099 tỷ đồng.

(Chi tiết theo Biểu số 05)

b) Phân bổ chi tiết kế hoạch vốn trung hạn cho các dự án đã được bố trí kế hoạch vốn năm 2018 chưa có trong kế hoạch trung hạn: 292,717 tỷ đồng.

(Chi tiết theo Biểu số 06)

c) Điều chỉnh giảm 06 danh mục dự án khởi công mới giai đoạn 2018-2020 chưa phân bổ chi tiết tại Biểu số 04 Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐND ngày 8 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh với tổng mức đầu tư 1.877,6 tỷ đồng, gồm:

- Dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình quy mô 1.000 giường (giai đoạn 2), tổng mức đầu tư 1.850 tỷ đồng.

- Dự án xây dựng công trình vườn ươm cây giống tại phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, giai đoạn 1, tổng mức đầu tư 9,7 tỷ đồng.

- Dự án đầu tư phần mềm quản lý giáo dục Trường Đại học Thái Bình, tổng mức đầu tư 1,5 tỷ đồng.

- Đầu tư xây dựng hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ công tác quản lý quy hoạch trên địa bàn tỉnh Thái Bình, tổng mức đầu tư 4,5 tỷ đồng.

- Dự án Điều chỉnh, mở rộng Vườn hoa Lê Quý Đôn, tổng mức đầu tư 02 tỷ đồng.

- Đầu tư xây mới công trình Khu thực hành nông nghiệp công nghệ cao, sửa chữa Nhà giảng đường và cải tạo một số hạng mục công trình Trường Trung học nông nghiệp, tổng mức đầu tư: 9,85 tỷ đồng.

d) Điều chỉnh kế hoạch vốn giai đoạn 2018-2020

- Điều chỉnh giảm 20 tỷ đồng kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2018-2020 của Dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình quy mô 1.000 giường (giai đoạn 2).

- Điều chỉnh tăng 20 tỷ đồng kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2018-2020 cho Dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường tránh trú bão, cứu hộ, cứu nạn, phát triển kinh tế biển và đảm bảo an ninh quốc phòng ven biển phía Nam tỉnh Thái Bình (đường 221A).

- Bổ sung 50 tỷ đồng kế hoạch vốn giai đoạn 2018-2020 (tương đương 50.000 tấn xi măng) từ nguồn xi măng hỗ trợ xây dựng nông thôn mới chưa sử dụng cho Dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường tránh trú bão, cứu hộ, cứu nạn, phát triển kinh tế biển và đảm bảo an ninh quốc phòng ven biển phía Nam tỉnh Thái Bình (đường 221A).

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết và căn cứ tình hình phát triển kinh tế xã hội, thu chi ngân sách của tỉnh, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh triển khai kế hoạch đầu tư công hằng năm cho phù hợp tình hình thực tế.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khoá XVI, kỳ họp thứ sáu thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 23 tháng 7 năm 2018.

Biểu số 03, 04 ban hành kèm theo Nghị quyết này thay thế Biểu số 04 ban hành kèm theo Nghị quyết 17/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, kỳ họp thứ năm phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2018-2020./.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Đặng Trọng Thăng