Sign In

NGHỊ QUYẾT

Quy định hỗ trợ một số đối tượng phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thái Bình

________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

KHÓA XVI KỲ HỌP THỨ MƯỜI

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19;

Xét Tờ trình số 146/TTr-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định hỗ trợ một số đối tượng phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thái Bình; Báo cáo thẩm tra số 19/BC-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2020 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định hỗ trợ một số đối tượng phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thái Bình, như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh:

Nghị quyết này quy định hỗ trợ một số đối tượng phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

2. Đối tượng và mức hỗ trợ:

a) Nhân khẩu thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh sau ngày 31 tháng 12 năm 2019 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2020.

Mức hỗ trợ: 250.000 đồng/khẩu/tháng, hỗ trợ 03 tháng và được chi trả một lần.

b) Giáo viên, nhân viên, người lao động không hưởng lương từ ngân sách nhà nước, đang làm việc, có tên trong danh sách quản lý của các cơ sở giáo dục ngoài công lập và cơ sở giáo dục công lập tại thời điểm ngày 31 tháng 01 năm 2020 (trước thời điểm tạm thời nghỉ việc), phải tạm thời nghỉ việc không hưởng lương theo chỉ đạo của ngành Giáo dục và Đào tạo khi xảy ra đại dịch Covid-19 nhưng chưa nhận được khoản hỗ trợ nào của Nhà nước.

Hỗ trợ 01 lần với mức: 1.800.000 đồng/người.

3. Nguồn kinh phí thực hiện: Từ nguồn ngân sách tỉnh.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XVI Kỳ họp thứ mười thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 22 tháng 7 năm 2020./.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Đàm Văn Vượng