Sign In

NGHỊ QUYẾT

V/v Phê duyệt một số cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2011 – 2015.

________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

KHOÁ XV - KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010 – 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 28 tháng 4 năm 2011 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình về xây dựng nông thôn mới Thái Bình giai đoạn 2011 – 2015, định hướng đến năm 2020;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 72/TTr-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2011 về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2011-2015; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt một số cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2011-2015 theo đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 72/TTr-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2011 (có nội dung chi tiết kèm theo).

Điều 2. HĐND tỉnh giao cho UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Th­ường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã đ­ược HĐND tỉnh Thái Bình khoá XV kỳ họp thứ 2 thông qua ./.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Hạnh Phúc