Sign In

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng khu

dân cư đô thị Miếu Nổi, phường 3, quận Bình Thạch, thành phố Hồ Chí Minh

 ______________________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Điều lệ Quản lý Đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định 177/CP ngày 20 tháng 10 năm 1994 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng tại công văn số 04/BXD-KH-DA ngày 20 tháng 01 năm 1996 và của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 672/BKH-VPTĐ ngày 15 tháng 02 năm 1996,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng khu dân cư đô thị Miếu Nổi, Phường 3, Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh với nội dung chủ yếu sau đây:

1. Tên Dự án: Đầu tư xây dựng khu dân cư đô thị Miếu Nổi, phường 3, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

2. Địa điểm: phía Bắc giáp dân khu dân cư hẻm 214 Vạn Kiếp, phía Nam giáp rạch Thị Nghè, phía tây giáp quận Phú Nhuận, phía đông giáp khu dân cư theo đường Đinh Tiên Hoàng theo quy hoạch chi tiết đã được kiến trúc sư trưởng thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt tại Quyết định số 215/KTST-QH ngày 08 tháng 01 năm 1996.

3. Tổng diện tích đất sử dụng: 8,0 ha.

4. Chủ đầu tư: Công ty đầu tư và phát triển đô thị thuộc Tổng công ty xây dựng số 1 - Bộ Xây dựng.

5. Nội dung đầu tư bao gồm:

+ Các cơ sở hạ tầng kỹ thuật: san nền, hệ thống cấp nước, thoát nước, cấp điện, đường giao thông, trồng cây xanh, khu xử lý rác thải, hệ thống thông tin liên lạc, phòng cháy, chữa cháy.

+ Các công trình cơ sở hạ tầng xã hội: nhà trẻ mẫu giáo, trường học và các công trình phục vụ lợi ích công cộng.

+ Nhà ở cao tầng phục vụ tái định cư và diện tích giải toả kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

+ Các công trình để kinh doanh: nhà ở, siêu thị, khách sạn, văn phòng cho thuê.

5. Tổng mức vốn đầu tư dự tính:

Tổng mức: 463.983 triệu đồng (theo giá quý 3-1995)

Trong đó:

- Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật: 29.573 triệu đồng.

- Xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội: 4.500 triệu đồng.

- Xây dựng nhà ở tái định cư: 36.246 triệu đồng.

- Xây dựng các công trình kinh doanh: 262.462 triệu đồng.

- Kiến thiết cơ bản khác (bao gồm cả tiền giải toả, đền bù, tiền sử dụng đất): 112.365 triệu đồng.

- Dự phòng: 18.837 triệu đồng.

6. Phương thức đầu tư: 100% vốn do chủ đầu tư huy động.

7. Nguồn vốn: Chủ yếu là huy động các đối tượng có nhu cầu mua nhà, vốn tự có của chủ đầu tư và một phần vốn vay.

8. Thời gian thực hiện dự án: khoảng 10 năm.

Điều 2. Trong quá trình đầu tư xây dựng, chủ đầu tư phải làm đầy đủ mọi thủ tục cần thiết theo quy định hiện hành của nhà nước và của thành phố về quyền sử dụng đất, đền bù giải phóng mặt bằng, giấy phép xây dựng và các nghĩa vụ khác của doanh nghiệp có chức năng kinh doanh nhà ở theo quy chế hiện hành.

- Trong quá trình đầu tư xây dựng, chủ đầu tư phải có biện pháp quản lý chặt chẽ, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn vốn, tuân thủ các quy định của Nghị định 177/CP và các thông tư hướng dẫn Nghị định này.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm chỉ đạo chủ đầu tư thực hiện dự án theo đúng pháp luật của Nhà nước.

Điều 4. Các Bộ trưởng: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục trưởng Tổng cục địa chính, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Phan Văn Khải