• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/12/1992
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 96-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Bình, ngày 14 tháng 11 năm 1992

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc bài bỏ chế độ đối với hàng hoá của Việt kiều

mang theo khi về nước và của người Việt Nam định cư ở nước ngoài gửi về nước.

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 26 tháng 12 năm 1991;

Căn cứ Pháp lệnh Hải quan ngày 20 tháng 2 năm 1990;

Theo đề nghị của Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Bãi bỏ chế độ mang theo hoặc gửi hàng hoá về nước ngoài tiêu chuẩn hành lý của việt kiều khi về thăm gia đình và của người Việt Nam định cư ở nước ngoài gửi về nước quy định tại Điều 1 của Quyết định số 157-CT ngày 16-5-1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

Điều 2.- Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 12 năm 1992.

Điều 3.- Các Bộ Tài chính, Ngoại giao, Tổng cục Hải quan và Ban Việt kiều trung ương theo chức năng của mình, hướng dẫn việc thi hành Quyết định này.

 

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Phan Văn Khải

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.