• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 13/11/1992
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 92-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Bình, ngày 13 tháng 11 năm 1992

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 92/TTG NGÀY 13-11-1992

VỀ VIỆC BỔ SUNG THÀNH VIÊN UỶ BAN BẢO VỆ VÀ CHĂM

SÓC TRẺ EM VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị định số 362-HĐBT ngày 6-11-1991 của Hội đồng Bộ trưởng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam;

Căn cứ công văn đề nghị số 628-CP/TWĐTN ngày 28-10-1992 của Ban chấp hành Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

Căn cứ công văn đề nghị số 547-UB/VP ngày 26-10-1992 của Uỷ ban quốc gia dân số và kế hoạch hoá gia đình.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Bổ sung:

1. Đồng chí Hồ Đức Việt, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành trung ương đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh làm Phó chủ nhiệm Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam.

2. Đồng chí Nguyễn Lực, Phó chủ nhiệm thường trực Uỷ ban quốc gia dân số và kế hoạch hoá gia đình làm thành viên Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam.

Điều 2.- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam; Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban quốc gia dân số và kế hoạch hoá gia đình; Ban chấp hành trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các đồng chí có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Khánh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.