• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 21/03/2009
  • Ngày hết hiệu lực: 23/07/2019
HĐND TỈNH THÁI BÌNH
Số: 14/2009/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Bình, ngày 11 tháng 3 năm 2009

NGHỊ QUYẾT

V/v ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi thu hút, sử dụng người có tài năng tỉnh Thái Bình

_____________

 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

KHÓA XIV, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 20/TTr-UBND ngày 10/3/2009 về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 07/2004/QĐ-UB ngày 03/02/2004 của UBND tỉnh về “Chính sách ưu đãi thu hút, sử dụng nhân tài tỉnh Thái Bình”; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt Tờ trình số 20/TTr-UBND ngày 10/3/2009 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 07/2004/QĐ-UB ngày 03/02/2004 của UBND tỉnh về “Chính sách ưu đãi thu hút, sử dụng nhân tài tỉnh Thái Bình”.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 3.Thường trực HĐND tỉnh, Các Ban HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh kiểm tra, giám sát thực hiện.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Thái Bình khóa XIV kỳ họp bất thường thông qua./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Bùi Tiến Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.