• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 04/05/2007
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 45/2007/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 3 tháng 4 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Quy định thẩm quyền quản lý cán bộ các Ban Quản lý khu công nghiệp,

khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế và các Ban Quản lý có tên gọi

khác thuộc Bộ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

_________________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết số 08/2004/NQ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và chính quyền tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Về thẩm quyền quản lý cán bộ các Ban Quản lý trực thuộc Bộ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Giao các Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục do pháp luật quy định về quản lý cán bộ các Ban Quản lý trực thuộc được quyết định như sau:

 1. Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho từ chức, cách chức, điều động, khen thưởng, kỷ luật Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam;

 2. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho từ chức, cách chức, điều động, khen thưởng, kỷ luật Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các ủy viên Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hoà Lạc;

 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho từ chức, cách chức, điều động, khen thưởng, kỷ luật Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các ủy viên Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Trưởng ban Ban Quản lý quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.