• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 09/04/2006
  • Ngày hết hiệu lực: 08/02/2007
BỘ CÔNG AN
Số: 03/2006/TT-BCA(C11)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Bình, ngày 22 tháng 2 năm 2006

 

THÔNG TƯ

Sửa đổi bổ sung điểm 2 mục D phần II Thông tư số 01/2002/TT-BCA(C11) ngày 04/01/2002

 của Bộ Công an về hướng dẫn tổ chức cấp đăng ký, biến số phương tiện

giao thông cơ giới đường bộ

________

Thực hiện chủ trương cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ. Để tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước về trật tư an toàn xã hội và đấu tranh phòng ngừa tội phạm. Bộ Công an hướng dẫn sửa đổi, bổ sung về thời hạn cấp lại biển số xe bị mất cắp quy định tại điểm 2 mục D phần II Thông tư số 01/2002/TT-BCA(C11) của Bộ Công an như sau:

1. Sau khi tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại điểm 2 mục D phần II Thông tư số 01/2002/TT-BCA(C11) của Bộ Công an, cơ quan đăng ký xe cấp lại ngay biển số xe.

Trường hợp phải chờ để làm biển số thì cấp đăng ký và biển số tạm thời. Thủ tục hồ sơ cấp đăng ký và biển số tạm thời gồm: Hồ sơ chủ xe xin cấp lại biển số và bản phôtô giấy đăng ký xe.

2. Tổ chức thực hiện:

- Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các nội dung khác không đề cập trong Thông tư này vẫn tiếp tục thực hiện theo quy định của Thông tư 01/2002/TT-BCA(C11) ngày 04/01/2002 của Bộ Công an.

- Tổng cục Cảnh sát chỉ đạo, kiểm tra việc triển khai thực hiện Thông tư này. Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc lực lượng Cảnh sát giao thông thực hiện đúng quy định của Thông tư này và các quy định của pháp luật khác có liên quan đến đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

- Tổng cục Hậu cần chỉ đạo các cơ sở sản xuất biển số tổ chức thực hiện đáp ứng được yêu cầu sản xuất biển số theo đúng quy định.

- Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng của Công an các tỉnh, thành phố có biện pháp ngăn chặn, kịp thời phát hiện, điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi trộm cắp biển số đăng ký xe. Định kỳ báo cáo kết quả về Bộ (qua Tổng cục Cảnh sát)./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Lê Thế Tiệm

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.