• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 17/03/2005
  • Ngày hết hiệu lực: 08/06/2012
UBND TỈNH LÀO CAI
Số: 112/2005/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lào Cai, ngày 17 tháng 3 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc Ban hành Quy định về địa chỉ IP và tên miền cho Hệ thống

mạng tin học của tỉnh Lào Cai

__________
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

 

Căn cứ luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ vào Quyết định số: 112/2001/QĐ-TTg ngày 25/7/2001 của Thủ tướng Chính Phủ về việc phê duyệt Đê án tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước giai đoạn 2001-2005;

Căn cứ vào Công văn số: 309/CV-BĐH112 của Ban điều hành Đề án 112 Chính phủ về việc quy định địa chỉ IP và tên miền dùng trong hệ thống mạng tin học của tỉnh Lào Cai;

Theo đề nghị của ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai;

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này bản "Quy định về sử dụng địa chỉ IP và tên miền cho Hệ thống mạng tin học của tỉnh Lào Cai".

Điều 2. Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc Trung tâm Lưu trữ và Tích hợp dữ liệu tỉnh căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Ngọc Kim

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.