• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/01/2002
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 45/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 10 tháng 1 năm 2002

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chuyển công ty sản xuất – xuất nhập khẩu lâm sản và hàng tiểu thủ công nghiệp thành công ty cổ phần

___________________________

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ thương mại tại Công văn số 3605/BTM-Tr ngày 12 tháng 9 năm 2001 và Công văn số 5369/TM-TCCB ngày 31 tháng 12 năm 2001;

QUYẾT ĐỊNH:

Điếu 1: Phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Công ty sản xuất-xuất nhập khẩu lâm sản và hàng tiểu thủ công nghiệp thuộc Bộ Thương mại như sau:

1. Vốn điều lệ công ty cổ phần là 16.000.000.000 đồng (mười sáu tỷ đồng).

Hình thức cổ phần hóa: Bán một phần giá trị thuộc vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp, trong đó:

- Tỷ lệ cổ phần nhà nước: 30% vốn điều lệ.

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong doanh nghiệp: 70% vốn điều lệ.

2. Giá trị thực tế của Công ty Sản xuất – xuất nhập khẩu lâm sản và hàng tiểu thủ công nghiệp đến ngày 01 tháng 01 năm 1999 là 39.834.359.057 đồng, trong đó giá trị thực tế vốn nhà nước tại doanh nghiệp là 15.422.401.602 đồng (mười lăm tỷ bốn trăm hai mươi hai triệu bốn trăm linh một ngàn sáu trăm linh hai đồng).

3. Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp:

Tổng số cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là 48.761 cổ phần; tổng giá trị được ưu đãi: 1.462.830.000 đồng (một tỷ bốn trăm sáu mươi hai triệu tám trăm ba mươi ngàn đồng chẵn).

Trong đó, cổ phần ưu đãi trả dần bán cho người lao động nghèo trong doanh nghiệp là: 2.390 cổ phần; tổng giá trị trả dần là 167.300.000 đồng (một trăm sáu mươi bảy triệu ba trăm ngàn đồng chẵn).

4. Kinh phí đào tạo, đào tạo lại, trợ cấp cho lao động tự nguyện thôi việc, chi phí cổ phần hóa thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 2: Chuyển Công ty sản xuất – xuất nhập khẩu lâm sản và hàng tiểu thủ công nghiệp thuộc Bộ thương mại thành công ty cổ phần:

- Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam:

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT – XUẤT NHẬP KHẨU LÂM SẢN VÀ HÀNG TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP

- Tên giao dịch quốc tế: FORESTRY PRODUCTS & HANDICRAFTS PRODUCTION AND IMPORT – EXPORT JOINT STOCK COMPANY.

- Tên viết tắc: UPEXIM

- Trụ sở chính: 4-6 Hồ Tùng Mậu, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3: Công ty cổ phần Sản xuất – xuất nhập khẩu lâm sản và hàng tiểu thủ công nghiệp kinh doanh các ngành nghề theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 4: Công ty cổ phần Sản xuất – xuất nhập khẩu lâm sản và hàng tiểu thủ công nghiệp;

- Là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật, họat động theo Điều lệ của công ty cổ phần, Luật Doanh nghiệp.

- Giám đốc và kế toán trưởng Công ty Sản xuất – xuất nhập khẩu lâm sản và hàng tiểu thủ công nghiệp có trách nhiệm điều hành công việc quản lý doanh nghiệp đến khi bàn giao tòan bộ doanh nghiệp cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Sản xuất – xuất nhập khẩu lâm sản và hàng tiểu thủ công nghiệp.

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định trước đây trái với Quyết định này. Bộ trưởng Bộ thương mại, Giám đốc Công ty cổ phần Sản xuất – xuất nhập khẩu lâm sản và hàng tiểu thủ công nghiệp, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần sản xuất – xuất nhập khẩu lâm sản và hàng tiểu thủ công nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.