• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 05/08/2003
  • Ngày hết hiệu lực: 26/01/2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Bổ sung, sửa đổi một số điều của Quy định vận chuyển

hàng siêu trường, siêu trọng bằng đường bộ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 824/2002/QĐ-BGTVT

ngày 25/3/2002 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

_______________________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 29 tháng 6 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 34/2003/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Đường bộ Việt nam, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Vận tải,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ sung, sửa đổi một số điều của Quy định vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng bằng đường bộ như sau:

1. Bổ sung Khoản 5 vào Điều 4 như sau:

"5. Kích thước thực tế là các kích thước bao đo được khi hàng đã xếp lên phương tiện vận chuyển, gồm:

- Chiều dài;

- Chiều rộng;

- Chiều cao tính từ mặt đất".

2. Điều 5 được sửa đổi như sau:

"Điều 5. Hàng siêu trường, siêu trọng

1. Hàng siêu trường là hàng không tháo rời ra được, khi xếp lên phương tiện vận chuyển có một trong các kích thước thực tế sau:

- Chiều dài lớn hơn 20 mét;

- Chiều rộng lớn hơn 2,5 mét;

- Chiều cao lớn hơn 4,2 mét.

2. Hàng siêu trọng là hàng không tháo rời ra được có trọng lượng trên 32 tấn".

3. Sửa đổi khoản 1 Điều 6 như sau:

"1. Phương tiện vận chuyển hàng siêu ttrường, siêu trọng phải có trọng tải, kích thước phù hợp với hàng vận chuyển".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Vụ trưởng Vụ Vận tải, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, Giám đốc Sở giao thông vận tải, Giám đốc Sở giao thông công chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.