• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 29/01/1995
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 21-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Bình, ngày 14 tháng 1 năm 1995

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm các thành viên Uỷ ban Quốc gia phòng chống AIDS

_________________________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 694-TTg ngày 23-11-1994 về việc bổ nhiệm các thành viên Uỷ ban Quốc gia phòng chống AIDS,

Theo đề nghị của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Công văn số 1235 ngày 20 tháng 12 năm 1994),

 QUYẾT ĐNH:

Điều 1. Bổ sung một đại diện lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm thành viên Uỷ ban Quốc gia phòng chống AIDS. Danh sách cụ thể do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quyết định.

Điều 2. Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, thành viên Uỷ ban Quốc gia phòng chống AIDS, và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Khánh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.