• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 14/12/1996
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 930-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Bình, ngày 14 tháng 12 năm 1996

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh quản lý Quảng trường Ba Đình

____________________________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Điều 20 Luật tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992,

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh quản lý Quảng trường Ba Đình, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống hè đường, thoát nước, chăm sóc cây, cỏ, vườn hoa, đảm bảo vệ sinh công cộng trong khu vực Quảng trường, Lăng và các khu tiếp khách.

Điều 2. Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội có trách nhiệm bàn giao tổ chức, biên chế, toàn bộ tài sản, cơ sở vật chất cần thiết để Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ nói trên.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội và các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Phan Văn Khải

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.