• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/07/1995
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 415-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Bình, ngày 15 tháng 7 năm 1995

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc thành lập Hội đồng Giải thưởng

Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ

 ________________________________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Pháp lệnh Quy định giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước ngày 4 tháng 6 năm 1985;

Căn cứ Nghị định số 251-CP ngày 12-6-1981 của Hội đồng Chính phủ và giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước, Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia,

QUYẾT ĐNH:

Điều 1.  Nay thành lập Hội đồng Giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước khoa học và công nghệ, gồm các thành viên sau đây:

1. Giáo sư Đặng Hữu, Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Chủ tịch Hội đồng,

2. Giáo sư Vũ Đình Cự, Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Phó Ban Khoa giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng,

3. Giáo sư Hà Học Trạc, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng,

4. Giáo sư Nguyễn Duy Quý, Giám đốc Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia, Phó Ban Khoa giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng

Các ủy viên:

5. Giáo sư Nguyễn Văn Hiệu, Chủ tịch Hội đồng Trung tâm Khoa học tự nhiên và công nghệ Quốc gia,

6. Giáo sư Hồ Sĩ Thoảng, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam,

7. Giáo sư Chu Phạm Ngọc Sơn, Giám đốc Trung tâm Phân tích thí nghiệm Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh,

8. Giáo sư Đặng Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch Hội đồng Trung tâm Khoa học tự nhiên và công nghệ Quốc gia .

9. Giáo sư Võ Tòng Xuân, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Cần Thơ,

10. Giáo sư Vũ Khiêu, nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học Xã hội Việt Nam,

11 . Giáo sư Hồ Tôn Trinh, nguyên Viện trưởng Viện Văn học,

12. Giáo sư Đinh Gia Khánh, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa dân gian,

13. Giáo sư Phan Huy Lê, Đại học Quốc gia Hà Nội,

14. Giáo sư Đặng Xuân Kỳ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh,

15. Giáo sư Trần Ngọc Hiên, Phó Giám đốc Học viện Chính tri Quốc gia Hồ Chí Minh.

Điều 2.  Hội đồng giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ có nhiệm vụ:

- Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo triển khai Pháp lệnh của Hội đồng Nhà nước về việc xét chọn để tặng giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước cho những nhà khoa học và công nghệ có cống hiến lớn cho nền khoa học và kỹ thuật nước nhà trong 50 năm qua.

Giúp Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường thành lập các Hội đồng Giải thưởng chuyên ngành trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Hướng dẫn các Hội đồng chuyên ngành trong việc lựa chọn để đề nghị xét thưởng.

- Trên cơ sở đề nghị của các Hội đồng chuyên ngành, xem xét và lập danh sách những người được đề nghị tặng giải thưởng trình Thủ tướng chính phủ duyệt và trình Chủ tịch nước quyết.

Điều 3.  Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký đến khi kết thúc đợt trao giải thưởng nhân dịp 50 năm ngày thành lập nước.

Điều 4. Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước khoa học và công nghệ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên trong Hội đồng giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước khoa học và công nghệ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Võ Văn Kiệt

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.