• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 17/04/1995
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 224-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Bình, ngày 17 tháng 4 năm 1995

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam.

 _______________________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Quy chế về Thành lập giải thể doanh nghiệp Nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 388-HĐBT ngày 20-11-1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ),

Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước và Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc thực hiện Quyết định số 90-TTg ngày 7-3-1994 của Thủ tướng Chính phủ,

 

QUYẾT ĐNH:

Điều 1. Thành lập Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam trên cơ sở hợp nhất Tổng công ty Xăng dầu và Công ty Dầu lửa thuộc Bộ Thương mại.

Danh sách các đơn vị thành viên Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam được ghi trong Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam có:

1. Trụ sở chính đặt tại số 1 phố Khâm Thiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

2. Ngành nghề kinh doanh:

- Xuất nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu, các sản phẩm hóa dầu, vật tư, thiết bị phục vụ ngành xăng dầu và các ngành khác.

- Kinh doanh vận tải xăng dầu và kho cảng dầu.

Khảo sát thiết kế, xây lắp công trình xăng dầu và dân dụng.

- Dịch vụ khách sạn và dịch vụ du lịch.

3. Vốn ngân sách cấp và vốn tự bổ sung đăng ký trong đơn xin thành lập doanh nghiệp: 1.432.775 triệu đồng.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Thương mại căn cứ vào Điều lệ mẫu của Tổng công ty thành lập theo Quyết định số 90-TTg ngày 7-3-1994 của Thủ tướng Chính phủ và tham khảo ý kiến của Bộ trưởng Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước để duyệt Điều lệ của Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam.

Điều 4. Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam có nhiệm vụ đăng ký kinh doanh, hoạt động theo đúng Điều lệ Tổng công ty và các quy định của Nhà nước; đồng thời chịu trách nhiệm trước Nhà nước và pháp luật về hoạt động của mình.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Thương mại và các Bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Tổng Giám đốc Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Phan Văn Khải

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.