• Hiệu lực: Ngưng hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 13/03/2001
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 34/2001/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Trung Ương, ngày 13 tháng 3 năm 2001

QUYẾT ĐỊNH

Về tổ chức tổng điều tra nông thôn, Nông nghiệp và Thủy sản năm 2001

___________________________________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Để có những thông tin cơ bản phục vụ Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội năm 2001-2010;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2001 trên phạm vi cả nước nhằm thu thập số liệu cơ bản phục vụ chỉ đạo thực hiện chiến lược, kế hoạch phát triển nông thôn, nông nghiệp và thủy sản từ năm 2001 đến năm 2010.

Điều 2. Nội dung điều tra gồm 5 vấn đề chủ yếu sau:

- Tình hình cơ bản của các hộ nông thôn;

- Cơ sở hạ tầng của các xã và thực trạng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn;

- Quan hệ sản xuất nông thôn, kinh tế trang trại;

- Tình hình cơ bản và năng lực sản xuất của ngành thủy sản;

- Cơ cấu kinh tế nông thôn, nông nghiệp, thủy sản, vốn trong nông thôn.

Điều 3. Thời gian triển khai Tổng điều tra từ ngày 01 tháng 10 năm 2001 đến ngày 31 tháng 5 năm 2002, kết quả chính thức được công bố vào tháng 12 năm 2002.

Điều 4. Tổ chức thực hiện:

Thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp Trung ương và địa phương. Ban Chỉ đạo Trung ương do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê làm Trưởng Ban.

Ban Chỉ đạo địa phương do một lãnh đạo Uỷ ban nhân dân làm Trưởng Ban; Thủ trưởng cơ quan Thống kê cùng cấp làm Phó Trưởng ban thường trực với sự tham gia của các Sở, Ban, ngành liên quan.

Điều 5. Trách nhiệm của các ngành

1. Tổng cục Thống kê chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan triển khai thực hiện cuộc Tổng điều tra.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính thống nhất với Tổng cục Thống kê để bố trí kinh phí cho cuộc Tổng điều tra trong năm 2001 theo quy định hiện hành, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 7. Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủy sản, Tài chính; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.