• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 23/11/1999
  • Ngày hết hiệu lực: 13/07/2008
BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN
Số: 75/1999/QĐ-BVHTT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Bình, ngày 8 tháng 11 năm 1999

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế Liên doanh về in và phát hành xuất bản phẩm

___________________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA-THÔNG TIN

Căn cứ Luật Xuất bản ngày 07/7/1993 và Nghị định số 791CP ngày 06/11/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Xuất bản;

Căn cứ Nghị định số 81/CP ngày 08/11/1993 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Văn hóa - Thông tin;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất bản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Liên doanh về in và phát hành xuất bản phẩm.

Điều 2. Bản Quy chế được ban hành kèm theo Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Xuất bản, Giám đốc các Sở Văn hóa - Thông tin, Giám đốc các Nhà xuất bản, Giám đốc các cơ sở in, Giám đốc các tổ chức phát hành sách, chủ các đại lý, cửa hàng phát hành xuất bản phẩm và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Nguyễn Khoa Điềm

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.