• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 27/02/2015
BỘ Y TẾ
Số: 49/2014/TT-BYT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Bình, ngày 22 tháng 12 năm 2014

THÔNG TƯ

Quy định danh mục trang thiết bị y tế thiết yếu của

Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

___________________

 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế,

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định danh mục trang thiết bị y tế thiết yếu của Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Điều 1. Quy định danh mục trang thiết bị y tế thiết yếu của Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Ban hành kèm theo Thông tư này "Danh mục trang thiết bị y tế thiết yếu của Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương" (sau đây viết tắt là Danh mục).

Điều 2. Thực hiện Danh mục

1. Danh mục bao gồm các trang thiết bị y tế thiết yếu để Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây viết tắt là Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh) thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

2. Trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao thêm chức năng, nhiệm vụ hoặc do nhu cầu giám định tăng hoặc mở rộng phạm vi giám định thì Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh đề nghị Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây viết tắt là Sở Y tế) hoặc cơ quan có thẩm quyền bổ sung trang thiết bị y tế để bảo đảm thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

3. Trường hợp Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh chưa được bảo đảm đủ trang thiết bị y tế theo danh mục quy định tại Thông tư này, thì phải ký hợp đồng liên kết, hợp tác trong việc sử dụng trang thiết bị y tế phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở y tế khác trên địa bàn có trang thiết bị y tế phù hợp.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế làm đầu mối phối hợp với Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, các đơn vị liên quan tổ chức triển khai, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này.

2. Sở Y tế có trách nhiệm:

a) Phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan phổ biến, hướng dẫn thực hiện Thông tư này;

b) Bảo đảm và trình cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền bố trí trang thiết bị y tế của Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh theo quy định của pháp luật hiện hành;

c) Hướng dẫn Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh ký kết hợp đồng liên kết hợp tác sử dụng trang thiết bị y tế với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn;

d) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của Thông tư này trên địa bàn phụ trách;

đ) Báo cáo Bộ Y tế kết quả đầu tư và sử dụng trang thiết bị y tế của Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh.

3. Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh có trách nhiệm:

a) Xây dựng Danh mục trang thiết bị y tế phù hợp để sử dụng tại cơ sở trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đáp ứng phạm vi hoạt động chuyên môn;

b) Quản lý và sử dụng trang thiết bị y tế hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả;

c) Bố trí nguồn nhân lực, đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên môn để bảo đảm việc khai thác, sử dụng trang thiết bị y tế hiệu quả;

d) Hằng năm báo cáo Sở Y tế về tình trạng và kết quả sử dụng trang thiết bị y tế ở Trung tâm để làm cơ sở trong việc đánh giá hiệu quả đầu tư.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 2 năm 2015.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Y tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế) để xem xét, giải quyết./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Nguyễn Viết Tiến

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.