• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/11/2003
BỘ CÔNG NGHIỆP
Số: 168/2003/QĐ-BCN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 17 tháng 10 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chuyển xí nghiệp gạch ngói gốm xây dựng thuộc công ty phát triển khoáng sản 6 thành công ty cổ phần gạch ngói gốm xây dựng Mỹ Xuân

_______________

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;

Xét đề nghị của Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam (Công văn số 1066/CV-TCLĐ ngày 16 tháng 10 năm 2003), Phương án cổ phần hoá Xí nghiệp Gạch ngói gốm xây dựng thuộc Công ty Phát triển Khoáng sản 6 và Biên bản thẩm định Phương án của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ ngày 17 tháng 10 năm 2003;

Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Xí nghiệp Gạch ngói gốm xây dựng thuộc Công ty Phát triển Khoáng sản 6 (doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam) gồm những điểm chính như sau :

1. Cơ cấu vốn điều lệ :

Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là 2.100.000.000 đồng (Hai tỷ một trăm triệu đồng chẵn). Trong đó :

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Xí nghiệp   : 87,57 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán ra ngoài                                          : 12,43 %.

Trị giá một cổ phần : 100.000 đồng.

2. Giá trị thực tế của Xí nghiệp Gạch ngói gốm xây dựng thuộc Công ty Phát triển Khoáng sản 6 tại thời điểm ngày 30 tháng 6 năm 2003 để cổ phần hoá (Quyết định số 2525/QĐ-TCKT ngày 13 tháng 10 năm 2003 của Bộ Công nghiệp) là 28.480.537.999 đồng. Trong đó, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Xí nghiệp là 2.032.367.045 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động trong Xí nghiệp.

Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 226 lao động trong Xí nghiệp là 12.300 cổ phần với giá trị được ưu đãi là 369.000.000 đồng. Trong đó, số cổ phần bán ưu đãi trả chậm cho 05 lao động nghèo là 260 cổ phần, trị giá 18.200.000 đồng. 

4. Về chi phí cổ phần hoá và đào tạo lại lao động của Xí nghiệp, Công ty Phát triển Khoáng sản 6 làm thủ tục, báo cáo Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam và Bộ Công nghiệp phê duyệt theo các quy định hiện hành.

Điều 2. Chuyển Xí nghiệp Gạch ngói gốm xây dựng  thuộc Công ty Phát triển Khoáng sản 6 thành Công ty cổ phần Gạch ngói gốm Xây dựng Mỹ Xuân,

- Tên tiếng Anh : MY XUAN BRICK TILE POTTERY AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY;

- Tên viết tắt : GMX;

- Logo :  ;

- Trụ sở chính tại : xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 3. Công ty cổ phần kinh doanh các ngành nghề :

- Khai thác nguyên liệu đất sét;

- Sản xuất kinh doanh các sản phẩm gốm và vật liệu xây dựng;

- Xây dựng: dân dụng, công nghiệp, nhà cho thuê, hạ tầng kỹ thuật mỏ;

- Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 4. Công ty cổ phần Gạch ngói gốm Xây dựng Mỹ Xuân là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật Doanh nghiệp.

Điều 5. Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo Công ty Phát triển Khoáng sản 6 tiến hành bán cổ phần và tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần Gạch ngói gốm Xây dựng Mỹ Xuân theo đúng quy định hiện hành.

Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Phát triển Khoáng sản 6 có trách nhiệm điều hành công việc của Xí nghiệp Gạch ngói gốm xây dựng cho đến khi bàn giao toàn bộ vốn, tài sản, lao động, đất đai cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam, Giám đốc Công ty Phát triển Khoáng sản 6 và Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Gạch ngói gốm Xây dựng Mỹ Xuân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Đang cập nhật

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.