• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 27/07/2012
  • Ngày hết hiệu lực: 13/08/2006
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 647/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Trung Ương, ngày 12 tháng 7 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

Về bổ sung danh sách các xã đặc biệt khó khăn và xã biên giới thuộc phạm vi chương trình

phát triển Kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa

___________________________________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Quyết định số 135/1998/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa;

Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc và Miền núi và Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung 10 xã được chia tách về hành chính từ các xã đặc biệt khó khăn vào danh sách xã đặc biệt khó khăn và xã biên giới thuộc Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa (Chương trình 135), ban hành tại Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ, để thực hiện các nhiệm vụ của chương trình từ năm 2000, bao gồm:

- 9 xã thuộc ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư: xã Đồng Tiến (huyện Yên Thế tỉnh Bắc Giang); xã Sơn Hải (huyện Sơn Hà tỉnh Quảng Ngãi); xã Kim Tân (huyện Ayn Pa tỉnh Gia Lai); xã Chiềng Sơn (huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La); xã Vĩnh Trạch, xã Vĩnh Trạch Đông (Thị xã Bạc Liêu tỉnh Bạc Liêu); xã Ninh Quới A (huyện Hồng Dân tỉnh Bạc Liêu); xã Phong Thạch Đông A, xã Long Điền Đông A (huyện Giá Rai tỉnh Bạc Liêu).

- 1 xã thuộc ngân sách địa phương hỗ trợ đầu tư: xã An Linh (huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương).

Điều 2. Xoá tên xã Thuận Hoà (Thị xã Bạc Liêu tỉnh Bạc Liêu) và xã An Ninh (huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước) khỏi danh sách xã đặc biệt khó khăn và xã biên giới thuộc Chương trình 135, ban hành tại Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ và thu hồi vào ngân sách Trung ương số tiền đã đầu tư cho 2 xã này thực hiện chương trình trong kế hoạch năm 2000.

Điều 3. Đính chính tên 4 xã tại Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ, do sai sót khi làm thủ tục đăng ký danh mục các xã, bao gồm xã Hoà Lợi (huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh) thành xã Hoà Hội; xã Lợi Thuận (huyện Bến Cầu tỉnh Tây Ninh) thành xã Long Thuận; xã Sông Triều (huyện Thống Nhất tỉnh Đồng Nai) thành xã Sông Trầu; xã Lóng Nập (huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La) thành xã Lóng Sập.

Điều 4. Về kinh phí hỗ trợ đầu tư cho các xã:

Mức hỗ trợ đầu tư bình quân là 400 triệu đồng/xã để xây dựng công trình hạ tầng; đối với các xã do ngân sách Trung ương đầu tư thì kinh phí được lấy từ khoản chưa phân bổ năm 2000 của Chương trình 135, phần còn thiếu được trích từ nguồn dự phòng của ngân sách Trung ương trong kế hoạch năm 2000.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ trưởng các ngành liên quan và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh: Bắc Giang, Quảng Ngãi, Gia Lai, Sơn La, Bạc Liêu, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh và Đồng Nai, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Thủ tướng Chính phủ

Đang cập nhật

(Đã ký)

 

Nguyễn Công Tạn

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.