• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/03/1999
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2019
UBND TỈNH THÁI BÌNH
Số: 292/1999/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Bình, ngày 1 tháng 3 năm 1999

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH

V/v ban hành quy định về tổ chức, quản lý và sử dụng vốn vay từ quỹ quốc gia đối với các dự án nhỏ giải quyết việc làm

____________________________________

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Nghị quyết số 120/HĐBT ngày 11/4/1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về chủ trương, phương hướng và biện pháp giải quyết việc làm cho các năm tới;

- Căn cứ Thông tư số 10/TT-LB ngày 24/7/1992, Thông tư số 12/TT-LB ngày 1/4/1994; Thông tư số 06/TT-LB ngày 12/5/1993; Thông tư số 03/TT-LB ngày 18/2/1995 của Liên Bộ Lao động - TBXH, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn chính sách cho vay đốì với các dự án nhỏ giải quyết việc làm;

- Xét đề nghị của Ban chỉ đạo cho vay vốn từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm của tỉnh và Giám đốc sở Lao động - Thương binh và xã hội;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: - Ban hành kèm theo quyết định này bản quy định về tổ chức, quản lý và sử dụng vốn vay dự án nhỏ từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh.

Điều 2: - Ban chỉ đạo cho vay vốn từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm của tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, hội quần chúng, các đơn vị cơ sở và chủ dự án vay vốn từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm thực hiện tốt quy định của UBND tỉnh để quản lý, sử dụng vốn vay có hiệu quả.

Điều 3:- Chánh Văn phòng UBND tỉnh, các thành viên Ban chỉ đạo cho vay vốn từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm của tỉnh, Thủ trưởng các sở ban, ngành, đoàn thể có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các chủ dự án chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này thay thế Quyết định số 173/QĐ-UB ngày 4/5/1994 của UBND tỉnh và có hiệu lực từ ngày ký.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Thặng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.