• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 25/01/2005
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2019
UBND TỈNH THÁI BÌNH
Số: 11/2005/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Bình, ngày 25 tháng 1 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH

V/v huy động Quỹ dự trữ tài chính của tỉnh

______________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi) ban hành ngày 16/12/2002;

Xét đề nghị của Sở Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điểu 1. Huy động 16 tỷ đổng (mười sáu tỷ đổng) từ Quỹ dự trữ tài chính của tỉnh để bổ sung nguồn vốn thanh toán cho các danh mục, công trình thuộc kế hoạch đầu tư XDCB năm 2004.

Điều 2. Giao sở Tài chính tiến hành các thủ tục cần thiết, chuyển nguồn sang Kho bạc để thanh toán theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc sở Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Giám đốc sở, ban, ngành và đơn vị có hên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Bùi Tiến Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.