• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 02/08/2002
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2019
UBND TỈNH THÁI BÌNH
Số: 18/2002/CT-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Bình, ngày 2 tháng 8 năm 2002

CHỈ THỊ CỦA UBND TỈNH

Về việc triển khai Pháp lệnh phí và lệ phí

________________________

Trong những năm qua, việc thu nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh đã đi vào nề nếp, theo đúng quy định của Nhà nước; Tuy nhiên, vẫn còn một số’ địa phưong, cơ quan, đơn vị tự đặt ra các loại và mức thu phí, lệ phí trái quy định, làm ảnh hưởng đến chính sách và nguồn thu của Nhà nước. Việc sử dụng chứng từ thu, thanh toán số thu nộp chưa đúng quy định, tình trạng lẫn thu, lạm thu vẫn còn tồn tại ở một số nơi. Để thực hiện nghiêm chỉnh Pháp lệnh phí và lệ phí, Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí, UBND tỉnh chỉ thị:

- UBND các huyện, Thị xã, các sở, ban, ngành có liên quan cần thực hiện ngay việc thống kê, rà soát, phân loại các khoản phí, lệ phí đang thu tại địa phương, ngành mình, đối chiếu với danh mục chi tiết phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị định 57/2002/NĐ-CP để xử lý như sau:

+ Loại phí, lệ phí nào không có tên trong danh mục chi tiết phí, lệ phí thì không được phép thu. Cơ quan, đơn vị nào ban hành, thực hiện thu các loại phí, lệ phí này phải chẩm dứt ngay việc thu và thực hiện kê khai quyết toán toàn bộ số tiền phí, lệ phí thu được với cơ quan thuế trực tiếp quản lý để nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định hiện hành.

+ Loại phí, lệ phí nào mới ban hành, có tên trong danh mục chi tiết phí, lệ phí nhưng chưa có văn bản hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì chưa được phép thu.

+ Các loại phí, lệ phí có tên trong danh mục chi tiết phí, lệ phí, đã có văn bản hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì tiếp tục thực hiện cho đến khi có văn bản hướng dẫn mới.

+ UBND huyện, Thị xã thành lập Ban chỉ đạo triển khai pháp lệnh phí và lệ phí cấp huyện, thị để thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo tỉnh và quán triệt nội dung Pháp lệnh, Nghị định của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành của Bộ Tài chính và UBND tỉnh.

- Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các ngành, UBND huyện, Thị xã thực hiện ngay các nhiệm vụ sau đây:

+ Kiểm tra theo thẩm quyền việc thực hiện thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí; tổng hợp, báo cáo và phản ánh kịp thời những vướng mắc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để giải quyết và xử lý theo quy định.

+ Thông báo, niêm yết công khai tại địa điểm thu phí, lệ phí những quy định về: tên loại phí, lệ phí; đối tượng áp dụng, đối tượng miễn giảm; mức thu, thủ tục thu nộp... để thuận tiện cho việc thực hiện và làm cơ sở cho hoạt động giám sát của các cơ quan chức 5 năng và nhân dân.

+ Đăng ký, kê khai, thu nộp và quyết toán phí, lệ phí đúng theo quy định.

- Các cơ quan thông tin, báo, đài của địa phương cần tăng cường phổ biến, tuyên truyền nội dung, ý nghĩa của Pháp lệnh phí, lệ phí và các văn bản có liên quan, kịp thời biểu dương những cơ quan, đơn vị cá nhân làm tốt, phát hiện và phê phán các trường hợp vi phạm việc thực hiện thu phí, lệ phí trên địa bàn.

- Các thành viên Ban chỉ đạo triển khai Pháp lệnh phí, lệ phí của tỉnh theo kế hoạch được phân công có trách nhiệm chủ động phối hợp với các ngành, địa phương để tổ chức đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện triển khai Pháp lệnh phí, lệ phí; Cục Thuế tỉnh - cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo tỉnh có trách nhiệm tổng hợp định kỳ báo cáo tiến độ triển khai trên địa bàn tỉnh về Bộ Tài chính và UBND tỉnh đúng thời gian quy định.

Nhận được chỉ thị này, yêu cầu các sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, Thị xã khẩn trương triển khai tổ chức thực hiện.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Hoàng Đình Thạch

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.