• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 18/12/2002
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2019
UBND TỈNH THÁI BÌNH
Số: 84/2002/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Bình, ngày 18 tháng 12 năm 2002

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH

V/v đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế cho giáo viên mầm non ngoài biên chế Nhà nước.

________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Quyết định số 81/2002/QĐ-UB ngày 18/11/2002 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế đối với Giáo viên Mầm non ngoài biên chế;

Xét đề nghị của sở Giáo dục - Đào tạo tại Tờ trình số 40/TT-GD-ĐT ngày 10/12/2002 về việc đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế đối với Giáo viên mầm non ngoài biên chế (danh sách đề nghị của Sở Giáo dục - Đào tạo có xác nhận của UBND huyện, thị xã và Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh);

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho 2.636 giáo viên mầm non ngoài, biên chế nhà nước có trình độ từ trung học trở lên; 2.507 giáo viên mầm non ngoài biên chế nhà nước chưa đạt trình độ trung học đang làm việc tại các Trường Mầm non trong tỉnh (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Mức hỗ trợ, mức lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; thời gian và nguồn ngân sách hỗ trợ thực hiện theo Quyết định số 81/2002/QĐ-UB, ngày 18/11/2002 của UBND tỉnh.

Điều 3. Giao Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với sở Tài chính - Vật giá, sở Giáo dục - Đào tạo, Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh thực hiện việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho Giáo viên mầm non ngoài công lập.

- Sở Giáo dục - Đào tạo, Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh hàng năm thẩm định số lượng Giáo viên mầm non ngoài biên chếnhà nước có trình độ từ Trung học trở lên được ký hợp đồng mới theo quy định hiện hành, tại các trường mầm non trong tỉnh, trình UBND tỉnh phê duyệt.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc sở Giáo dục - Đào tạo, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, Giám đốc sở Tài chính vật giá, Trưởng ban Tổ chức Chính quyển tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND huyện, thị xã; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Hà Thị Lãm

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.