• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 14/01/2004
  • Ngày hết hiệu lực: 20/05/2019
UBND TỈNH THÁI BÌNH
Số: 398/2003/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Bình, ngày 30 tháng 12 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH

V/v ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của Tổ dân phố

________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

Căn cứ Quyết định số 13/2002/QĐ-BNV ngày 6/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn và tổ dân phố;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy chế về tổ chức và hoạt động của tổ dân phố.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì cùng Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các sở, ban ngành có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn á ốc thực hiện Quy chế về tổ chức và hoạt động của tổ dân phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này thay thế Quyết định số 916/1999/QĐ-UB ngày 14/7/1999 của UBND tỉnh ban hành "Quy định về tổ chức tổ dân phố và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ trưởng tổ dân phố thuộc các phường, thị trấn trong tỉnh" và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Bùi Tiến Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.