• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2002
  • Ngày hết hiệu lực: 12/08/2003
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Số: 4211/2001/QĐ-BGTVT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 10 tháng 12 năm 2001

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố tải trọng đường bộ các quốc lộ

_________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 29 tháng 6 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 22/ CP ngày 22 tháng 3 năm 1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm quản lý nhà nước và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ tình hình nâng cấp, cải tạo và thực trạng các Quốc lộ;

Xét đề nghị của Ông Cục trưởng Cục đường bộ Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Pháp chế vận tải, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố tải trọng của đường bộ bao gồm tải trọng trục xe được quy định trong Phụ lục I và tổng trọng tải xe được phép lưu hành trên các quốc lộ và đoạn quốc lộ được qui định trong Phụ lục II kèm theo Quyết định này. Việc công bố này sẽ được bổ sung và điều chỉnh khi xét thấy có đủ điều kiện.

Điều 2. Tổ chức, cá nhân sở hữu phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, xe máy chuyên dùng có tải trọng trục xe hoặc tổng trọng tải xe lớn hơn trị số công bố, muốn được lưu hành trên các quốc lộ nêu ở Điều 1, phải tới cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền được qui định tại thông tư số 21/ 2001/TT - BGTVT ngày 10 tháng 12 năm 2001 của Bộ Giao thông vận tải, để được hướng dẫn thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông hoặc làm thủ tục cấp giấy lưu hành .

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2002 . Bãi bỏ các qui định trước đây về tải trọng của đường bộ đối với các quốc lộ có tên trong Phụ lục II nói ở Điều 1.

Điều 4. Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng Cục Giám định và Quản lý chất lượng công trình giao thông, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế vận tải, Giám đốc các Sở Giao thông vận tải, Sở Giao thông công chính và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Phạm Quang Tuyến

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.