• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/12/1997
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 1085/TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 15 tháng 12 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ sung thành viên tổ công tác sắp xếp doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh

_____________________________

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 1997 của Chính phủ (ngày 10, 11 tháng 9 năm 1997);

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cử hai đồng chí Thứ trưởng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cử hai đồng chí Phó thống đốc làm Uỷ viên của hai tổ công tác sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, theo Quyết định số 1021/TTg ngày 01 tháng 12 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2.- Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 3.- Tổ công tác sắp xếp doanh nghiệp nhà nước, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Thủ tướng Chính phủ

Đang cập nhật

(Đã ký)

 

Ngô Xuân Lộc

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.