• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 27/03/2001
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 355/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 27 tháng 3 năm 2001

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cử thành viên Uỷ ban quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế

__________________________

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Quyết định số 31/1998/QĐ-TTg ngày 10 tháng 02 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Uỷ ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế quốc tế;

Căn cứ Quyết định số 106/QĐ-TTg ngày 18 tháng 02 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc cử thành viên Uỷ ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế quốc tế, Xét đề nghị của Bộ Văn hoá - Thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử ông Trần Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin làm thành viên Uỷ ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế quốc tế thay ông Lưu Trần Tiêu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế quốc tế, các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Mạnh Cầm

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.