• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 16/12/1999
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 1173/1999/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 16 tháng 12 năm 1999

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ sung thành viên ban tổ chức nhà nước kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2000

_______________________

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-TW ngày 20 tháng 7 năm 1999 của Bộ Chính trị về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2000 và Thông báo ý kiến của Thường vụ Bộ Chính trị số 263/TB-TW ngày 19 tháng 11 năm 1999;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch là ủy viên Ban Tổ chức Nhà nước kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2000.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Phạm Gia Khiêm

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.