• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 07/01/2002
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 15/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 7 tháng 1 năm 2002

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chuyển công ty sản xuất kinh doanh dịch vụ và xuất nhập khẩu quận I (FIMEXCO) thành Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh dịch vụ và xuất nhập khẩu quận I

______________________________

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại các công văn số 3915/QĐ-CNN ngày 05 tháng 11 năm 2001, số 3916/UB-CNN ngày 05 tháng 11 năm 2001 và số 4617/UB-CNN ngày 08 tháng 12 năm 2001 về Đề án cổ phần hóa Công ty Sản xuất kinh doanh dịch vụ và xuất nhập khẩu quận I (FIMEXCO),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án cổ phần hóa Công ty Sản xuất kinh doanh dịch vụ và xuất nhập khẩu quận I (FIMEXCO) như sau :

 1. Vốn điều lệ Công ty cổ phần là 13.800.000.000 đồng.

 Trong đó :

 - Tỷ lệ cổ phần do Ban Tài chính - Quản trị Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh quản lý : 10% vốn điều lệ;

 - Tỷ lệ cổ phần bán cho cán bộ, công nhân viên trong Công ty : 65% vốn điều lệ;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho cổ đông khác : 25% vốn điều lệ.

2. Giá trị thực tế của Công ty Sản xuất kinh doanh dịch vụ và xuất nhập khẩu quận I (FIMEXCO) đến ngày 31 tháng 12 năm 1999 là 93.767.195.022 đồng, trong đó giá trị thực tế vốn chủ sở hữu tại doanh nghiệp là 16.719.907.026 đồng.

3. Ưu đãi cổ phần cho người lao động :

Tổng số cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động : 6.925 cổ phần, phần giá trị được ưu đãi 207.420.000 đồng.

 Điều 2. Chuyển Công ty Sản xuất kinh doanh dịch vụ và xuất nhập khẩu quận I (FIMEXCO) thành Công ty cổ phần :

 - Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam :

 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH DỊCH VỤ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU QUẬN I.

 - Tên giao dịch quốc tế : FIRST DISTRICT PRODUCING IMPORT EXPORT TRADING AND SERVICE JOINT STOCK COMPANY. 

- Tên viết tắt : FIMEXCO. 

- Trụ sở chính : 71 Đồng Khởi, quận I, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh dịch vụ và xuất nhập khẩu quận I (FIMEXCO) kinh doanh các ngành nghề do Công ty Sản xuất kinh doanh dịch vụ và xuất nhập khẩu quận I đã đăng ký tại thành phố Hồ Chí Minh và ngành nghề khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 4. Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh dịch vụ và xuất nhập khẩu quận I :

- Là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần, Luật Doanh nghiệp. 

- Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Sản xuất kinh doanh dịch vụ và xuất nhập khẩu quận I (FIMEXCO) có trách nhiệm điều hành công việc, quản lý Công ty đến khi bàn giao toàn bộ Công ty cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh dịch vụ và xuất nhập khẩu quận I.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định trước đây trái với Quyết định này. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Công ty Sản xuất kinh doanh dịch vụ và xuất nhập khẩu quận I (FIMEXCO), Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh dịch vụ và xuất nhập khẩu quận I chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.