• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 14/01/2002
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 55/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 14 tháng 1 năm 2002

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Kinh doanh xuất nhập khẩu thủy sản Minh Hải thành công ty cổ phần

_________________________

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần;

Theo đề nghị của Bộ Thuỷ sản tại Tờ trình số 3999/BTS-TTr ngày 31 tháng 12 năm 2001,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước Công ty Kinh doanh Xuất nhập khẩu Thủy sản Minh Hải thuộc Tổng công ty Thủy sản Việt Nam như sau :

1. Vốn điều lệ của Công ty cổ phần : 15.000.000.000 đồng.

Trong đó :

-Tỷ lệ cổ phần nhà nước 25% vốn điều lệ.

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong doanh nghiệp 30% vốn điều lệ.

- Tỷ lệ cổ phần bán cho các nhà đầu tư ngoài doanh nghiệp 45% vốn điều lệ.

2. Giá trị thực tế của Công ty Kinh doanh Xuất nhập khẩu Thủy sản Minh Hải tại thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2000 để cổ phần hoá là 32.717.628.682 đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp 11.323.456.962 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp :

Tổng số cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là 33.000 cổ phần; phần giá trị được ưu đãi là 990.000.000 đồng.

Điều 2. Chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Kinh doanh Xuất nhập khẩu Thủy sản Minh Hải thuộc Tổng công ty Thuỷ sản Việt Nam thành công ty cổ phần:

- Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam : Công ty cổ phần Thuỷ sản Minh Hải,

- Tên giao dịch quốc tế : Minh Hai Joint - Stock Seafoods Processing Company.

- Trụ sở chính : Km 2231 quốc lộ 1A, xã Tân Phong, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.

Điều 3. Công ty cổ phần Thủy sản Minh Hải kinh doanh các ngành nghề theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4. Công ty cổ phần Thủy sản Minh Hải :

- Là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, kinh doanh theo giấy phép đăng ký, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của pháp luật. Hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần, Luật Doanh nghiệp.

- Giám đốc và kế toán trưởng Công ty Kinh doanh Xuất nhập khẩu Thủy sản Minh Hải có trách nhiệm điều hành, quản lý doanh nghiệp đến khi bàn giao toàn bộ Công ty cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Thủy sản Minh Hải.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định trước đây trái với Quyết định này. Bộ trưởng Bộ Thủy sản, Hội đồng quản trị Tổng công ty Thuỷ sản Việt Nam, Giám đốc Công ty Kinh doanh Xuất nhập khẩu Thủy sản Minh Hải, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy sản Minh Hải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.