• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 29/05/1998
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 468/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 29 tháng 5 năm 1998

QUYẾT ĐỊNH

Về thành viên của Hội đồng Quốc gia giáo dục

______________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành viên Hội đồng quốc gia giáo dục gồm có:

1. Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch.

2. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó Chủ tịch, Thường trực.

3. Trưởng ban Khoa giáo Trung ương, Phó Chủ tịch.

4. Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá - Giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng
của Quốc hội, Uỷ viên.

5. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Uỷ viên.

6. Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Uỷ viên.

7. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Uỷ viên.

8. Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Uỷ viên.

9. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, phụ trách lĩnh vực giáo dục, Uỷ viên
kiêm Tổng thư ký.

10. Bà Hoàng Xuân Sính, Tiến sĩ, Giáo sư Toán, giảng viên cao cấp Đại học
Quốc gia Hà Nội, Uỷ viên.

11. Ông Trần Bá Hoành, Phó tiến sĩ, Giáo sư sinh học, nghiên cứu viên cao cấp,
Viện Khoa học Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Uỷ viên.

12. Ông Trần Phước Đường, Tiến sĩ, Giáo sư vi sinh học, giảng viên cao cấp Đại
học Cần Thơ, Uỷ viên.

13. Ông Nguyễn Minh Đường, Tiến sĩ, Giáo sư cơ khí, nghiên cứu viên cao cấp,
Viện Khoa học Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Uỷ viên.

14. Ông Lý Quốc Hào, Phó Tiến sĩ phương pháp giảng dạy Toán, Sở Giáo dục và
Đào tạo tỉnh Hà Tây, Uỷ viên.

15. Ông Nguyễn Xuân Hãn, Tiến sĩ Toán - lý, giảng viên chính đại học Quốc gia
Hà Nội, Uỷ viên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các ông, bà có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Phan Văn Khải

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.