• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 21/06/1999
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 661/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 21 tháng 6 năm 1999

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cử thành viên tham gia Ủy ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế

_______________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 09 năm 1992;
Căn cứ Quyết định số 31/1998/QĐ-TTg ngày 10/02/1998 về việc thành lập Ủy ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế;
Căn cứ Quyết định số 106/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc cử thành viên Ủy ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế;
Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử ông Nguyễn Quốc Huy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ làm Ủy viên Ủy ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế thay ông Đoàn Mạnh Giao.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Mạnh Cầm

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.