• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 30/07/1998
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 670/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 30 tháng 7 năm 1998

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập tổ công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, hải quan

________________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị quyết số 08/1998/NQ-CP ngày 16 tháng 7 năm 1998 của Chính phủ;
Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ để làm nhiệm vụ rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, hải quan, bao gồm:

1. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Tổ trưởng,

2. Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổ phó thường trực,

3. Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Tổ phó,

4. Thứ trưởng Bộ Tài chính, thành viên,

5. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thành viên,

6. Thứ trưởng Bộ Thương mại, thành viên,

7. Thứ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin, thành viên,

8. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thành viên,

9. Thứ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, thành viên,

10. Thứ trưởng Bộ Y tế, thành viên,

11. Thứ trưởng Bộ Công nghiệp, thành viên,

12. Thứ trưởng Bộ Thuỷ sản, thành viên,

13. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, thành viên,

14. Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước, thành viên,

15. Tổng cục phó Tổng cục Bưu điện, thành viên.

Mỗi Bộ và cơ quan nói trên thành lập một nhóm chuyên viên chuyên trách để giúp đồng chí Thứ trưởng hoặc Phó thủ trưởng cơ quan thực hiện việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật do chính Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan mình ban hành hoặc trình Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành, đồng thời cử một đại diện tham gia nhóm thư ký giúp việc Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ có nhiệm vụ khẩn trương tổ chức việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành liên quan đến các lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, hải quan, nhằm phát hiện và kiến nghị xử lý các quy định trái luật, pháp lệnh, trái thẩm quyền, hết hiệu lực, mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp với tình hình mới, gây khó khăn cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, cản trở việc thông quan hàng hoá tại các cửa khẩu, các địa điểm kiểm tra, giám sát hải quan, gây phiền hà, nhũng nhiễu cho nhân dân, người nước ngoài và doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế.

Những vấn đề đã được phát hiện và có sự nhất trí chung thì Tổ công tác có quyền kiến nghị các Bộ, cơ quan hữu quan xử lý ngay trong quá trình rà soát văn bản; những vấn đề còn có ý kiến khác nhau hoặc vượt quá thẩm quyền của Bộ trưởng thì Tổ công tác kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Điều 3. Tổ công tác phải hoàn thành nhiệm vụ được giao trong quý III năm 1998.

Tổ trưởng Tổ công tác quy định cụ thể chương trình, kế hoạch và quy chế làm việc của Tổ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và những người được quy định tại Điều 1 trên đây chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Phan Văn Khải

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.