• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 28/07/1999
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 737/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 28 tháng 7 năm 1999

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định cơ chế thưởng do thực hiện vượt dự toán thu ngân sách năm 1999

________________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Công văn số 3484TC/NSNN ngày 15 tháng 7 năm 1999,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thưởng và chế độ sử dụng tiền thưởng vượt dự toán thu ngân sách nhà nước năm 1999 như sau:

1. Đối với các khoản được trích lại theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước:

a- Đối với thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước: Thưởng 100% số thu vượt dự toán do Trung ương giao.

b- Đối với thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu, xét thưởng theo nguyên tắc: Vượt thu so với dự toán do Trung ương giao từ 20 tỷ đồng trở xuống thưởng 100%, số vượt thu từ trên 20 tỷ đồng thưởng thêm 50% số vượt thêm nhưng tổng số thưởng tối đa không vượt quá 50 tỷ đồng.

2. Đối với các khoản thu phân chia giữa ngân sách Trung ương và ngân sách các cấp chính quyền địa phương (trừ thuế giá trị gia tăng): Thưởng 50% số vượt thu so với dự toán do Trung ương giao (phần ngân sách Trung ương được hưởng).

3. Thưởng vượt thu thuế Giá trị gia tăng, cuối năm 1999, căn cứ vào kết quả cụ thể việc thực hiện của các địa phương, Bộ Tài chính tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Điều 2. Quy định về việc sử dụng tiền thưởng như sau:

1. Các khoản tiền được trích lại theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước được sử dụng theo quy định hiện hành.

2. Đối với số tiền thưởng từ các khoản thu phân chia giữa ngân sách Trung ương và ngân sách các cấp chính quyền địa phương, các địa phương cần dành một phần để cấp bổ sung vốn cho các doanh nghiệp nhà nước sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao và tích cực trong việc thực hiện nghĩa vụ thu nộp ngân sách, nhưng đang có khó khăn về nguồn vốn để trả nợ vay đầu tư.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.