• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 26/12/2001
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 1622/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 26 tháng 12 năm 2001

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ sung thành viên Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn.

__________________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét nhu cầu nhiệm vụ công tác tìm kiếm cứu nạn trong giai đoạn mới,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ sung danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn nêu tại Điều 5 Quyết định số 63/2000/QĐ-TTg ngày 07/6/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên và bổ sung nhiệm vụ của Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn như sau:

- 1 Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Ủy ban;

- 1 Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó Chủ tịch Ủy ban.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch và các thành viên Ủy ban  Quốc gia tìm kiếm cứu nạn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.