• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 28/01/1997
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 63/TTg-TTCP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 28 tháng 1 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập cục đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công chức nhà nước thuộc Ban Tổ chức - cán bộ Chính phủ

_______________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Để thực hiện Quyết định số 874/TTg ngày 20 tháng 11 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công chức Nhà nước;
Theo đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công chức Nhà nước trực thuộc Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, trên cơ sở tổ chức lại Vụ Đào tạo để giúp Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ quản lý công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ và công chức Nhà nước.

Điều 2. Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức- Cán bộ Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy cụ thể của Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công chức Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này thi hành từ ngày ký ban hành. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Phan Văn Khải

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.