• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/04/2006
THANH TRA CHÍNH PHỦ
Số: 623/2006/QĐ-TTCP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 31 tháng 3 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Chương trình hành động của Thanh tra Chính phủ thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

__________________________

TỔNG THANH TRA

Căn cứ Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 ngày 29/11/2005;
Căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí ngày 29/11/2005;
Căn cứ Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Thanh tra Chính phủ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của Thanh tra Chính phủ thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng, Thủ trưởng đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ, Chánh thanh tra bộ, ngành, Chánh thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Tổng Cục trưởng

(Đã ký)

 

Quách Lê Thanh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.