• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 18/12/1996
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 911/TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Bình, ngày 3 tháng 12 năm 1996

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc chuyển giao Vườn quốc gia Ba Bể thuộc
Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

___________________________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Công văn số 4063/NN-PTLN-CV ngày 27-11-1996) và của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng (Công văn số 624/UB-TT ngày 30-10-1996),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển giao Vườn quốc gia Ba Bể thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

Điều 2. Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng có trách nhiệm chuyển giao nguyên trạng: đất đai, tài sản, cơ sở vật chất, vốn (kể cả vốn duyệt cấp thuộc kế hoạch năm 1997), bộ máy quản lý, lao động v.v... của Vườn quốc gia Ba Bể cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

Bộ Tài chính có trách nhiệm ghi tăng - giảm vốn, tài sản giữa bên nhận và bên giao.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các Bộ, ngành có liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, Giám đốc Vườn quốc gia Ba Bể chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Phan Văn Khải

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.