• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 26/10/1996
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 791/TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Bình, ngày 26 tháng 10 năm 1996

QUYẾT ĐỊNH

Về việc xác lập khu bảo tồn thiên nhiên vùng núi Tà Kou,

Huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận

_____________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Công văn số 3478-NN/PTLN/CV ngày 15-10-1996) và của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận (Công văn số 831-UB/BT ngày 10-9-1996).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quy định khu rừng tự nhiên vùng núi Tà Kóu, thuộc huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận là khu bảo tồn thiên nhiên của quốc gia, gọi tắt là khu bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu.

Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu có toạ độ:

10 độ 41' đến 10 độ 53' vĩ độ Bắc

107 độ 52' đến 108 độ 01' kinh độ Đông Tổng diện tích tự nhiên là: 17.823 ha.

Việc quản lý, bảo vệ và xây dựng khu bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu phải theo quy chế quản lý, sử dụng đối với loại rừng đặc dụng và theo luận chứng được duyệt.

Điều 2. Giao cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì thẩm định và phê duyệt dự án xây dựng và phát triển khu bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu để sớm đưa vào kế hoạch thực hiện.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Thủ trưởng các ngành có liên quan và Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Phan Văn Khải

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.