• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/1997
  • Ngày hết hiệu lực: 22/11/2005
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 924/TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Bình, ngày 13 tháng 12 năm 1996

QUYẾT ĐỊNH

Bổ sung chế độ phụ cấp đặc thù nghề đặc biệt đối với công chức, viên chức ngành Y tế

_________________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định 25/CPngày 23 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương mới của công chức, viên chức hành chính, sự nghiệp và lực lượng vũ trang;

Theo đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chế độ phụ cấp đặc thù nghề đặc biệt đối với công chức, viên chức chuyên môn y tế làm việc tại các chuyên khoa: phong, lao, tâm thần, giải phẫu bệnh lý, pháp y và phòng chống dịch, bệnh với các mức:

- 20% trên mức lương ngạch bậc, áp dụng đối với công chức,viên chức làm việc tại các chuyên khoa phong, tâm thần, giải phẫu bệnh lý, pháp y và lao;

- 10% trên mức lương ngạch bậc, áp dụng đối với công chức, viên chức làm việc tại chuyên khoa vệ sinh phòng dịch, bệnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 1997.

Điều 3. Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng BộTài chính, Bộ trưởng Bộ Y tế có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quanngang Bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Phan Văn Khải

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.