• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 07/03/1996
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 138/TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Bình, ngày 7 tháng 3 năm 1996

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc đổi tên và bổ sung nhiệm vụ của

Ban chỉ đạo chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

________________________

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng - Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tại tờ trình số 193/BCĐ-VP ngày 29 tháng 01 năm 1996,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đổi tên "Ban chỉ đạo chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn" được thành lập theo Quyết định số 516/TTg ngày 19/9/1994 thành "Ban chỉ đạo quốc gia về cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường" do Thủ tướng Chính phủ trực tiếp chỉ đạo.

Điều 2. Thành phần Ban chỉ đạo như sau:

- Trưởng Ban: Bộ trưởng Bộ Xây dựng Ngô Xuân Lộc.

- Phó Trưởng Ban thường trực: Giáo sư Phạm Song, chuyên gia cao cấp Văn phòng Chính phủ.

- Phó Trưởng Ban: Đồng chí Hồ Đức Việt, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Mỗi Bộ, ngành sau đây cử một đại diện có thẩm quyền làm uỷ viên kiêm nhiệm của Ban:

+ Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

+ Bộ Tài chính,

+ Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

+ Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn,

+ Bộ Y tế,

+ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

+ Bộ Công nghiệp (Cục Địa chất Việt Nam),

+ Trung tâm khoa học tự nhiên và Công nghệ quốc gia,

+ Tổng cục Khí tượng thuỷ văn,

+ Bộ Quốc Phòng (Chương trình nước của Bộ đội biên phòng).

Điều 3. Ban chỉ đạo Quốc gia về cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường có chức năng phối hợp hoạt động của các Bộ, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội trong việc triển khai thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án về nước sạch và vệ sinh môi trường trong cả nước của Chính phủ.

Nhiệm vụ cụ thể của Ban gồm:

1. Phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng chương trình, kế hoạch, dự án về cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường. Tư vấn cho Chính phủ trong việc xét duyệt các dự án đầu tư về cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường theo luật định.

2. Đôn đốc, kiểm tra các Bộ, ngành, đoàn thể và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc triển kai thực hiện các chương trình, dự án, kế hoạch phát triển nước sạch và vệ sinh môi trường đã được duyệt.

3. Trực tiếp chỉ đạo các mô hình điểm về vốn, công nghệ, quản lý khai thác để phát triển rộng ra cả nước những mô hình thích hợp.

4. Tổ chức sự phối hợp giữa các Bộ, ngành và địa phương để xử lý các vấn đề nảy sinh và kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ những giải pháp cần thiết để thực hiện mục tiêu của Chương trình.

Điều 4. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ và cơ quan thuộc Chính phủ (có thành viên tham gia Ban chỉ đạo hoặc không tham gia) có trách nhiệm cử một đồng chí lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo những công việc của Bộ, ngành mình liên quan đến nước sạch và vệ sinh môi trường.

Điều 5. Văn phòng Ban chỉ đạo đặt tại Bộ Xây dựng, có tài khoản riêng và có con dấu theo quy định. Biên chế của Văn phòng Ban chỉ đạo được xác định gọn nhẹ và phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Ban.

Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo do Ngân sách nhà nước cấp trực tiếp qua tài khoản riêng của Ban.

Điều 6. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo thực hiện chương trình cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường ở địa phương. Có một bộ phận chuyên trách để giúp Chủ tịch tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lập kế hoạch và chỉ đạo phối hợp hoạt động của các cơ quan, đoàn thể thực hiện mục tiêu chương trình ở địa phương dựa trên chương trình và mục tiêu dài hạn của chương trình quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Bộ trưởng - Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trưởng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên trong Ban chỉ đạo quốc gia về cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Võ Văn Kiệt

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.