• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 09/03/1996
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 147/TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Bình, ngày 9 tháng 3 năm 1996

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc thầnh lập Uỷ ban quốc gia tổ chức

Hội nghị cao cấp lần thứ 7 các nước sử dụng tiếng pháp năm 1997tại Hà Nội

______________________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Để chuẩn bị Hội nghị cao cấp lần thứ 7 các nước sử dụng tiếng Pháp sẽ họp tại Hà Nội vào cuối năm 1997;

Theo đề nghị của Trưởng ban trù bị quốc gia chuẩn bị đăng cai Hội nghị cấp cao các nước sử dụng tiếng Pháp và của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Uỷ ban Quốc gia tổ chức Hội nghị cấp cao lần thứ 7 các nước sử dụng tiếng Pháp tại Hà Nội năm 1997 (sau đây gọi tắt là Uỷ ban Quốc gia).

Điều 2. Uỷ ban Quốc gia có trách nhiệm chỉ đạo và điều phối các Bộ, các cơ quan của Chính phủ và các địa phương trong các lĩnh vực công tác có liên quan để chuẩn bị và tổ chức Hội nghị cấp cao lần thứ 7 các nước sử dụng tiếng Pháp tại Hà Nội vào năm 1997.

Điều 3. Uỷ ban Quốc gia gồm các ông, bà có tên sau đây:

- Nguyễn Khánh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch.

- Nguyễn Đình Bin, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Phó Chủ tịch.

- Nguyễn Ngọc Trân, Nguyên Chủ nhiệm Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài, Phó Chủ tịch.

- Trịnh Ngọc Thái, Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Paris, Tổng thư ký.

- Nguyễn Tấn Vạn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Uỷ viên.

- Phạm Tâm Long, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Uỷ viên.

- Lưu Trần Tiêu, Thứ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin, Uỷ viên.

- Phạm Minh Hạc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Uỷ viên.

- Tào Hữu Phùng, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Uỷ viên.

- Nguyễn Tôn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Uỷ viên.

- Nguyễn Triệu Hải, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, Uỷ viên.

- Tôn Nữ Thị Ninh, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao, Uỷ viên.

Uỷ ban Quốc gia có cơ quan thường trực đặt tại Văn phòng Chính phủ.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Võ Văn Kiệt

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.