• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/1996
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 264/TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Bình, ngày 25 tháng 4 năm 1996

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về điều chỉnh tỷ lệ điều tiết các
khoản thu ngân sách năm 1996 cho các tỉnh, thành phố

 ______________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Quyết định số 863/TTg ngày 30 tháng 12 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 1996;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Điều chỉnh tỷ lệ điều tiết các khoản thu ngân sách đã giao tại Quyết định số 863/TTg ngày 30 tháng 12 năm 1995 cho một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo biểu đính kèm.

Điều 2. Số chi ngân sách tăng thêm do điều chỉnh tỷ lệ điều tiết trước hết để đảm bảo mức vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung trong nước năm 1996 của địa phương không thấp hơn kế hoạch năm 1995.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 1996. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong danh sách được điều chỉnh tỷ lệ điều tiết chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Phan Văn Khải

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.