• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 11/04/1996
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 207/TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Bình, ngày 11 tháng 4 năm 1996

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc phê duyệt Quy hoạch chung khu công nghiệp Dung Quất

 _______________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch chung khu công nghiệp Dung Quất do Bộ trưởng Bộ Xây dựng trình (Tờ trình số 16/BXD-KTQH ngày 7 tháng 3 năm 1996) với những nội dung chính sau đây:

1. Về tính chất của khu công nghiệp:

Khu công nghiệp Dung Quất là khu công nghiệp lọc và hoá dầu đầu tiên của cả nước; là khu tập trung nhiều ngành công nghiệp có quy mô lớn, gắn với cảng biển nước sâu Dung Quất và sân bay quốc tế Chu Lai; là trung tâm kinh tế của tỉnh Quảng Ngãi trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và có ý nghĩa quan trọng về quốc phòng.

2. Về quy mô:

Căn cứ vào quỹ đất của toàn khu vực, kết hợp với việc khai thác cảng biển nước sâu Dung Quất (từ mũi Kỳ Hà thuộc Quảng Nam - Đà Nẵng đến mũi Co Co thuộc Quảng Ngãi) và sân bay Chu Lai, khu công nghiệp Dung Quất được xây dựng chủ yếu trên địa bàn huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi và một số khu vực thuộc phía nam huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng với quy mô khoảng 14.000 ha.

3. Về quản lý môi trường, cảnh quan:

Bố cục không gian chung của toàn khu vực phải phù hợp với việc khai thác địa hình và có các biện pháp bảo đảm môi trường trong sạch.

4. Về quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật:

Cần đảm bảo phát triển các công trình giao thông như cảng biển, ga lập tàu, công trình kho bãi, phục vụ cho nhà máy lọc dầu, cảng nước sâu và các cảng chuyên dùng khác, bảo đảm yêu cầu cấp nước, cấp điện, thoát nước, thông tin liên lạc phục vụ sản xuất của khu công nghiệp và sinh hoạt của thành phố Vạn Tường.

5. Về chủ trương đầu tư giai đoạn đầu:

Từ nay đến năm 2000 xây dựng nhà máy lọc dầu 6,5 triệu tấn năm và một số công trình công nghiệp khác, các công trình hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ, khu dân cư để phục vụ cho giai đoạn xây dựng này.

6. Về tổ chức quản lý khu công nghiệp Dung Quất:

Giao cho Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ chủ trì làm việc với các Bộ và địa phương có liên quan để thống nhất phương án trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Điều 2. Giao cho Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Điều lệ quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp Dung Quất làm cơ sở cho việc quản lý xây dựng, bảo đảm xây dựng theo đúng quy hoạch được duyệt và các quy định của Nhà nước.

Điều 3. Các Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng; các Bộ trưởng: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ; Thủ trưởng các Bộ và ngành khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Võ Văn Kiệt

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.