• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 27/05/1996
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 344/TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Bình, ngày 27 tháng 5 năm 1996

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Phê duyệt dự án đầu tư khu Trung tâm Chí Linh, thành phố Vũng Tàu

 ___________________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định 177/CP của Chính phủ ngày 20 tháng 10 năm 1994;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng tại công văn số 108/BXD-KH-DA ngày 27 tháng 01 năm 1996 xin phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Khu trung tâm Chí linh, thành phố Vũng Tàu, của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại công văn số 334/CV/UBT ngày 29 tháng 6 năm 1995 và ngày 18 tháng 5 năm 1996;

Xét đề nghị của Hội đồng thẩm định Nhà nước về dự án đầu tư tại tờ trình số 20/HĐTĐ ngày 20 tháng 5 năm 1996,

 QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Khu trung tâm Chí linh, thành phố Vũng Tàu với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên dự án: Khu trung tâm Chí Linh, thành phố Vũng Tàu.

2. Chủ đầu tư: Công ty đầu tư xây dựng và dịch vụ du lịch thuộc Bộ Xây dựng.

3. Địa điểm: Khu đất phía Bắc giáp khu dân cư Bắc sân bay và cảng dầu khí, phía Nam giáp khu công viên thể thao và khu Fairyland, phía Đông giáp khu dân cư phường 10, phía Tây giáp khu dân cư Nam sân bay.

4. Diện tích đất sử dụng: Tổng diện tích đất sử dụng cho dự án là 100 ha, trong đó:

* Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật: 38 ha

* Xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội: 10,7 ha

* Xây dựng các công trình kinh doanh: 51,3 ha

5. Hạng mục công trình

a. San nền: 1.236.860 m3

b. Đường giao thông (mặt đường cộng hè): 186.500 m2

c. Cấp nước (ống 32 tới 50): 4.450 m

d. Thoát nước (cống 600 tới 1600): 13.900 m2

e. Cấp điện (đường điện 0,4-15 KV): 25.130 m

f. Tổng công suất các trạm biến áp: 17.000 KVA

g. Cáp thông tin: 5.800 m

h. Nhà trẻ, trường học: 25.000 m2

i. Công trình công cộng: 12.500 m2

j. Nhà ở các loại: 126.000 m2

k. Công trinh dịch vụ: 71.000 m2

6. Tổng vốn đầu tư: Dự kiến khoảng 887.807 triệu đồng, trong đó:

+ Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật: 100.641 triệu đồng

+ Xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội: 69.600 triệu đồng

+ Xây dựng các công trình kinh doanh: 537.230 triệu đồng

+ Vốn kiến thiết cơ bản khác: 164.404 triệu đồng.

7. Nguồn vốn đầu tư: Tiền thuê đất, vốn tự có của chủ đầu tư, vốn huy động từ các thành phần kinh tế, vốn vay.

8. Thời gian thực hiện dự án: khoảng 10 năm từ 1996 đến 2005.

Điều 2. Trong quá trình đầu tư xây dựng, chủ đầu tư phải thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước về quyền sử dụng đất, đền bù giải toả, cấp phép xây dựng và các nghĩa vụ khác của doanh nghiệp nhà nước.

Điều 3. Bộ Trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bà rịa-Vũng Tàu đôn đốc, kiểm tra hoạt động của chủ đầu tư, trước hết trên các vấn đề sử dụng đất theo quy hoạch được duyệt, huy động các nguồn vốn, bảo đảm thực hiện dự án đúng mục tiêu và có hiệu quả.

Điều 4. Bộ trưởng các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Phan Văn Khải

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.