• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 04/03/1995
  • Ngày hết hiệu lực: 31/01/2015
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 131-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Bình, ngày 4 tháng 3 năm 1995

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Sửa đổi một số điểm trong quyết định 58/TTg

ngày 3 tháng 2 năm 1994 về tổ chức và chế độ chính sách đối với cơ sở

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Để thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VII về những vấn đề cấp bách của sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân;

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Thay thế điểm 2, điều 3 trong Quyết định số 58/TTg ngày 03/02/1994 về tổ chức và chế độ chính sách đối với y tế cơ sở bằng quy định mới như sau:

Cán bộ y tế cơ sở quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 2 Quyết định 59/TTg mà không nằm trong biên chế Nhà nước thì được hưởng mọi quyền lợi và theo hệ số ngạch bậc lương của cán bộ nhân viên y tế trong biên chế Nhà nước có cùng trình độ như đã quy định tại Nghị định số 25/ CP ngày 25 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ.

Điều 2.- Bổ sung khoản 3, Điều 3, Quyết định 58/TTg như sau:

Số cán bộ y tế chuyên trách ở cơ sở thuộc các xã vùng cao, biên giới, hải đảo được tính vào biên chế Nhà nước.

Điều 3.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4.- Bộ trưởng các Bộ: Y tế, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Điều 5.- Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Khánh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.