• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 27/09/2019
HĐND TỈNH THÁI BÌNH
Số: 10/2019/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Bình, ngày 16 tháng 9 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2018-2020 tại số thứ tự 02 và 05 Mục II Phần B Biểu số 03 ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh

_______________

 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

KHOÁ XVI KỲ HỌP BẤT THƯỜNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;

Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 củaThủ tưởng Chính phủ ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020;

Xét Tờ trình số 148/TTr-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2018-2020 và Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 để bổ sung thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh Thái Bình (Công trình khối nhà chính và các hạng mục phụ trợ thiết yếu); Báo cáo thẩm tra số 12/BC-HĐND ngày 15 tháng 9 năm 2019 của Ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2018-2020 đã được phê duyệt tại số thứ tự 02 và 05 Mục II Phần B Biểu số 03 ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 12   tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh, cụ thể như sau:

1. Tại số thứ tự 05: Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2018-2020 đã bố trí cho Dự án Nắn tuyến đê biển 8 từ K26+700 đến K31+700 kết hợp giao thông, huyện Thái Thụy với số tiền 40.000 triệu đồng, kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2018-2020 của Dự án sau điều chỉnh là 100.000 triệu đồng.

2. Tại số thứ tự 02, điều chỉnh: Tên Dự án đầu tư xây dựng Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh Thái Bình thành Dự án đầu tư xây dựng Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh Thái Bình (Công trình khối nhà chính và các hạng mục phụ trợ thiết yếu); tổng mức đầu tư là 74.443,9 triệu đồng; tăng kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2018-2020 với số tiền là: 40.000 triệu đồng, tổng kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2018-2020 sau khi điều chỉnh của Dự án là 60.000 triệu đồng.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. Căn cứ tình hình phát triển kinh tế - xã hội và thu, chi ngân sách của tỉnh, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh triển khai kế hoạch đầu tư công hằng năm cho phù hợp tình hình thực tế.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khoá XVI Kỳ họp bất thường thông qua ngày 16 tháng 9 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 27 tháng 9 năm 2019./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Hồng Diên

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.